LÁTOGATÓK:

Önkéntes Tartalékosok részére folyósítható
tanulmányi ösztöndíj

A pályázattal kapcsolatos részleteket az önkéntes tartalékosokkal köthető ösztöndíjszerződésekről, valamint az ösztöndíjak folyósításának rendjéről a 16/2021. (VIII. 11.) HM rendelet tartalmazza.

A Magyar Honvédség parancsnoksága
Személyzeti Csoportfőnökség mb. csoportfőnökének

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

az Önkéntes Tartalékosok részére folyósítható tanulmányi ösztöndíjról

Pályázatot nyújthatnak be a Magyar Honvédség állományába tartozó önkéntes területvédelmi és műveleti tartalékos katonák (a továbbiakban: tartalékos), valamint a Magyar Honvédség állományába nem tartozó, tartalékos szolgálatot vállaló, büntetlen előéletű, 18. életévét betöltött, állandó belföldi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, magyar állampolgárok. A pályázó önkéntes műveleti tartalékos vagy önkéntes területvédelmi tartalékos ösztöndíjra nyújthat be pályázatot.

A pályázat beérkezési határideje: 2022. június 1.

A pályázatot közvetlenül az MHP Személyzeti Csoportfőnökség (a továbbiakban: MHP SZCSF) mb. csoportfőnökének, Kozmér István ezredesnek címezve, zárt borítékban „ÖT Ösztöndíj Pályázat” megjelöléssel, ügyviteli vagy postai úton (MHP SZCSF 1135 Budapest, Lehel u. 35-37., vagy 1885 Budapest, Pf. 25.) kell benyújtani

A békés megyei pályázatok benyújthatók a 101. Fekete Imre Területvédelmi Zászlóaljánál (Békéscsaba, Andrássy út 67-69) is.

A pályázat benyújtásának feltételei:

 1. A pályázó, magyarországi polgári felsőoktatási intézmény nappali, esti, levelező munkarendű vagy távoktatásos formájú felsőfokú alapképzésében, mesterképzésében vagy osztatlan képzésében tanulmányokat folytató hallgató, vagy iskolai rendszerű, nappali formájú a 2019. évi LXXX. törvény 10. §-a szerinti szakmajegyzékben szereplő államilag elismert szakma megszerzésére irányuló szakképzésben részt vevő (technikumi tanulói jogviszonnyal rendelkezzen) nagykorú tanuló.
 2. Meglévő tartalékos katonai jogviszony, vagy legkésőbb az ösztöndíjszerződés megkötéséig tartalékos jogviszony létesítése.

A pályázat jelen kiírás 1. melléklet szerinti „Ösztöndíjpályázati adatlapon” nyújtható be. A pályázat tartalmazza a pályázó személyes adatait, a hallgatói vagy tanulói jogviszonyról szóló igazolást, a pályázó adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatát és a pályázati felhívásban szereplő egyéb adatokat. A pályázati kiírásban szereplő igazolásokat a pályázó szerzi be. A hiányosan, rosszul kitöltött pályázatok hiánypótlására az értesítéstől számított 5 munkanapon belül van lehetőség, a határidőn túl beérkező pályázatok nem fogadhatók be.

Pályázat elbírálásának módja és időpontja:

A beérkezett pályázatokat a benyújtási határidő lejártát követő 15 napon belül bizottság bírálja el. Az elbírálás a benyújtott pályázati anyag alapján történik. Az elbírálást követően a bizottság javaslatot tesz az MHP SZCSF mb. csoportfőnökének, aki a pályázat nyerteseiről dönt. A döntésről a pályázók (és állományilletékes parancsnokaik) írásban tájékoztatást kapnak.

Az ösztöndíjat elnyert pályázókkal az állományilletékes katonai szervezet parancsnoka legkorábban az önkéntes tartalékos szolgálati viszony létesítését követő naptól köthet ösztöndíjszerződést. A tartalékos katonai jogviszony létesítésekor az önkéntes területvédelmi tartalékos katona az MH 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred (a továbbiakban: MH 2. TVE) állományába kerül.

Ösztöndíjszerződés azzal az önkéntes tartalékossal köthető, aki vállalja:

 1. az Nftv. 1. melléklete szerinti intézményben nappali, esti, levelező munkarendű vagy távoktatásos formájú felsőoktatási alapképzésében, mesterképzésében vagy osztatlan képzésében hallgatói jogviszonyban vagy iskolai rendszerű, nappali formájú szakmai szakmajegyzékben szereplő szakmára felkészítő vagy szakosító képzésben a szakképző iskolával tanulói jogviszonyban áll, és esetében a hallgatói vagy tanulói jogviszonyából legalább a d) pont szerinti alapképzés és az e) pont szerinti kötelezettség teljesítéséig az ösztöndíjszerződés megkötésének az időpontjában szükséges idő rendelkezésre áll.
 2. az önkéntes tartalékos ösztöndíjszerződésben meghatározott végzettség vagy szakképzettség megszerzését vállalja,
 3. önkéntes tartalékos szolgálati viszony fenntartását vállalja legalább az ösztöndíjszerződésben meghatározott végzettség vagy szakképzettség megszerzését követően az ösztöndíjjal támogatott tanulmányokkal megegyező ideig,
 4. vállalja, hogy ÖMT katona estében az MH Egységes Alapkiképzési Programjában meghatározott 1. ciklusra vonatkozó ciklusvégi vizsga követelmények teljesítését, vagy ÖTT katona estében az alapfelkészítés (együtt: alapkiképzés) teljesítését az ösztöndíjszerződés megkötésétől számított 12 hónapon belül igazolja,
 5. kötelezettségként vállalja az önkéntes tartalékos beosztásra történő felkészítése céljából az önkéntes tartalékos tiszti vagy önkéntes tartalékos altiszti alaptanfolyam mindkét moduljának sikeres teljesítését az önkéntes tartalékos ösztöndíjszerződésben meghatározott iskolai végzettség megszerzésének időpontjáig,
 6. nem részesül Mászáros Lázár-ösztöndíjban.

A tanulmányi támogatás mértéke, folyósítása:

Az ösztöndíj, az ösztöndíjszerződés megkötésének napjától az ösztöndíjszerződésben meghatározott végzettség vagy szakképzettség megszerzéséig az önkéntes tartalékos szolgálati viszony fennállása illeti meg az önkéntes tartalékos ösztöndíjast. A tartalékos nem jogosult ösztöndíjra a tanulmányi halasztás időtartamára (5. melléklet), valamint a hallgatói, tanulói, illetve a tartalékos jogviszony megszüntetése vagy megszűnése esetén (4. melléklet).

Az ösztöndíj havi mértéke az  adott félév vagy tanév kezdetének időpontja szerinti minimálbér 30%-a (Ez 2022-től 60.000 Ft).

Az ösztöndíjat:

 1. havonta előre, legkésőbb a tárgyhó 10. napjáig – a tanulmányi szünidőket is beleértve –,
 2. az a) ponttól eltérően első alkalommal az ösztöndíjszerződés megkötését követő hónap 10. napjáig, a félév megkezdésére visszamenő hatállyal,
 3. az a) ponttól eltérően a soron következő félévre beíratkozást követően a hallgatói vagy tanulói jogviszony bemutatása után legkésőbb a tárgyhót követő hónap 10. napjáig, a félév megkezdésére visszamenő hatállyal

kell az önkéntes tartalékos ösztöndíjas ösztöndíjszerződésében megjelölt, saját nevére szóló fizetési számlájára átutalni.

Az ösztöndíj a tanítási vagy képzési évben – az adott félév vagy tanév teljes idejére, beleértve a tanítási szüneteket is – annak az önkéntes tartalékos ösztöndíjasnak folyósítható, aki az állományilletékes katonai szervezet részére 10 napon belül megküldi

 1. a félév megkezdését követően az oktatási intézmény által kiállított hivatalos igazolást az adott tanulmányi félévre vonatkozó iskolalátogatási vagy hallgatói jogviszony fennállásáról,
 2. a félév lezárását követően a félév vagy tanév sikeres lezárásáról szóló, az oktatási intézmény által kiállított hivatalos igazolást.

Ha az önkéntes tartalékos ösztöndíjas az igazolás leadását elmulasztja, és azt a felszólítás ellenére sem teljesíti, a felszólítást követő 10 munkanapon belül az önkéntes tartalékos ösztöndíjszerződés a mulasztás miatt felmondásra kerül.

 

Megtérítési kötelezettségek illetve a megtérítési kötelezettség alóli mentességek:

 1. Az önkéntes tartalékost a részére kifizetett ösztöndíj teljes összegével megtérítési kötelezettség terheli, amennyiben
  • önhibájából az ösztönszerződésben vállalt kötelezettségeit nem teljesíti, az előírt végzettséget vagy szakképzettséget határidőn belül nem szerzi meg, illetve tanulmányait megszakítja,
  • az önkéntes tartalékos szolgálati viszonya az önkéntes tartalékos ösztöndíjasnak felróható okból szűnik meg.
 2. Az önkéntes tartalékost az ösztöndíjszerződés alapján a részére folyósított tanulmányi támogatásnak a még le nem szolgált időre eső időarányos összegét köteles visszafizetni, amennyiben az önkéntes tartalékos szolgálati viszonyát az ösztöndíjszerződésben vállalt idő előtt – a jogszabályban meghatározott okok miatt – megszünteti.
 3. Az a) és b) bekezdésben foglaltaktól eltérően nem terheli megtérítési kötelezettség az önkéntes tartalékos ösztöndíjast, ha
  • az MH-val létesített önkéntes tartalékos szolgálati viszonya önhibáján kívül megszűnik,
  • meghagyással érintett munkakörbe kerül,
  • az önkéntes tartalékos szolgálati viszonyát az MH-val történő szerződés vagy hivatásos szolgálati viszony létesítése céljából szünteti meg, vagy honvéd tisztjelölt, vagy honvéd altisztjelölt hivatásos vagy szerződéses szolgálati viszonyt létesít,
  • fennálló önkéntes tartalékos szolgálati viszonyát más önkéntes tartalékos szolgálati viszony létesítése céljából szünteti meg, és azt az ösztöndíjszerződéseben vállalt időből még hátralévő ideig fenntartja,
  • az ösztöndíjszerződést megszünteti a Mészáros Lázár-ösztöndíjra való eredményes pályázata miatt,
  • elhalálozik.

Egyéb rendelkezések

 1. A hallgató az ösztöndíjszerződésben foglalt személyes adatainak – ideértve különösen a név, lakcím, bankszámlaszám, személyazonosító okmányok, állampolgárság – megváltozása esetén, a változás bekövetkezésétől számított 10 napon belül a 3. mellékletben foglalt módon bejelentési kötelezettséggel tartozik az állományilletékes katonai szervezet felé.
 2. A hallgató legfeljebb két szemeszter vagy félév halasztására irányuló szándékát az 5. melléklet szerint jelentheti be legfeljebb az arra okot adó körülmény bekövetkezésétől számított 10 napon belül az állományilletékes katonai szervezet parancsnokának, ideértve a tanulmányai folyamatosságát befolyásoló egyéb olyan tényt, amely mellett fenn kívánja tartani a hallgatói jogviszonyát. A hallgató bejelentésével egyúttal az ösztöndíjszerződés megszüntetése helyett annak módosítását kérelmezi az állományilletékes katonai szerve-zet parancsnokától. Különösen méltányolható körülmények:
  • az ösztöndíjszerződésben előírt határidőben nyelvvizsga hiányában nem szerezte meg az általa vállalt végzettséget vagy szakképzettséget, és annak egy éven belüli megszer-zésére a kérelemben foglalt nyilatkozattal kötelezettséget vállal,
  • szakmai ismeretei bővítése céljából legfeljebb két szemeszter vagy félév időtartamban külföldi tanulmányokat folytat, vagy
  • családi, szociális körülményeiben olyan változás állt be, amely miatt tanulmányait nem az előírt határidőben, hanem legfeljebb két félév vagy szemeszter halasztással tudja csak befejezni.
  Méltányolható körülmény hiányában a hallgató halasztás iránti kérelmét el kell utasítani, és az állományilletékes katonai szervezet parancsnokának az ösztöndíjszerződés meg-szűntetéséről kell intézkednie.
  Ha a hallgató halasztás iránti kérelmében foglalt indok megalapozott, az állományilleté-kes katonai szervezet parancsnoka a halasztást engedélyezi, és ezzel egyidejűleg az ösz-töndíjszerződést módosítani kell. A halasztott időszak nem számít be a kötelezően szol-gálati viszonyban töltendő időbe.
 3. Ha a hallgató a tanulmányok megszakítása, egyben az ösztöndíjszerződés megszüntetése mellett dönt, akkor azt 4. melléklet szerint jelentheti be.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 14. Békés Megyei Hadkiegészítő és Toborzó Iroda, illetve a MH TTP alárendeltségébe tartozó 101. Fekete Imre Területvédelmi Zászlóaljnál (Kiss Károly százados: 70/410-4800) kérhető.

A pályázó a pályázati felhívás elválaszthatatlan részét képező adatkezelési tájékoztató ismeretében beleegyezését adja a pályázat kiírójának az elbírálás céljából saját, személyes adatainak kezeléséhez.

A pályázat dokumentációja

1. sz. melléklet: Ösztöndíjpályázati adatlap

2. sz. melléklet: Ösztöndíjszerződés

3. sz. melléklet: Adatváltozás bejelentése

4. sz. melléklet: Tanulmányok megszakításának, ösztöndíjszerződés megszüntetésének bejelentése

5. sz. melléklet: Halasztás bejelentése, kérelem ösztöndíjszerződés módosítására

Forrás:

Copyright: Kiss & Kiss (2017)