LÁTOGATÓK:

Önkéntes Tartalékosok részére folyósítható
tanulmányi ösztöndíj

A pályázattal kapcsolatos részleteket az önkéntes tartalékosokkal köthető ösztöndíjszerződésekről, valamint az ösztöndíjak folyósításának rendjéről a 16/2021. (VIII. 11.) HM rendelet tartalmazza.

Az MH Tartalékképző és Támogató Parancsnokság parancsnokának

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

az Önkéntes Tartalékosok részére folyósítható tanulmányi ösztöndíjról

Pályázatot nyújthatnak be a Magyar Honvédség állományába tartozó önkéntes területvédelmi és műveleti tartalékos katonák (a továbbiakban: tartalékos), valamint a Magyar Honvédség állományába nem tartozó, tartalékos szolgálatot vállaló, büntetlen előéletű, 18. életévét betöltött, állandó belföldi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, magyar állampolgárok. A pályázó önkéntes műveleti tartalékos vagy önkéntes területvédelmi tartalékos ösztöndíjra nyújthat be pályázatot.

A pályázat célja: a Magyar Honvédség számára előnyös szakmai tudás megszerzésének támogatása, a katonai alapismereteket alkalmazni képes tartalékos tiszti és altiszti állomány utánpótlásának biztosítása.

A pályázat beérkezési határideje: 2021. június 15.

A pályázatot közvetlenül az MH Tartalékképző és Támogató Parancsnokság (a továbbiakban: MH TTP) parancsnokának, Sándor Zsolt vezérőrnagynak címezve, zárt borítékban „ÖT Ösztöndíj Pályázat” megjelöléssel, ügyviteli vagy postai úton (MH Tartalékképző és Támogató Parancsnokság 1095 Budapest, Soroksári út 152., vagy a 101. Fekete Imre Területvédelmi Zászlóaljánál (Békéscsaba, Andrássy út 67-69) kell benyújtani.

A pályázat benyújtásának feltételei:

 1. Magyarországi polgári felsőoktatási intézmény nappali, esti, levelező munkarendű vagy távoktatásos formájú felsőfokú alapképzésében, mesterképzésében vagy osztatlan képzésében tanulmányokat folytató hallgató vagy iskolai rendszerű, nappali, esti, levelező munkarendű vagy távoktatásos formájú szakképzés keretében az Országos Képzési Jegyzékben szereplő államilag elismert szakképzésben részt vevő a szakképző iskolával tanulói jogviszonyban álló nagykorú tanuló.
 2. Meglévő tartalékos katonai jogviszony, vagy legkésőbb az ösztöndíjszerződés megkötéséig tartalékos jogviszony létesítése.

A pályázat jelen kiírás 1. melléklet szerinti „Ösztöndíjpályázati adatlapon” nyújtható be. A pályázat tartalmazza a pályázó személyes adatait, a hallgatói vagy tanulói jogviszonyról szóló igazolást, a pályázó adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatát és a pályázati felhívásban szereplő egyéb adatokat. A pályázati kiírásban szereplő igazolásokat a pályázó szerzi be. A hiányosan, rosszul kitöltött pályázatok hiánypótlására az értesítéstől számított 5 munkanapon belül van lehetőség, a határidőn túl beérkező pályázatok nem fogadhatók be.

Pályázat elbírálásának módja és időpontja:

A beérkezett pályázatokat a benyújtási határidő lejártát követő 8 napon belül bizottság bírálja el. Az elbírálás a benyújtott pályázati anyag alapján történik. Az elbírálást követően a bizottság javaslatot tesz az MH TTP parancsnokának, aki a pályázat nyerteseiről dönt. A döntésről a pályázók (és állományilletékes parancsnokaik) írásban tájékoztatást kapnak.

Az ösztöndíjat elnyert pályázókkal az állományilletékes katonai szervezet parancsnoka legkorábban az önkéntes tartalékos szolgálati viszony létesítését követő naptól köt ösztöndíj szerződést. A tartalékos katonai jogviszony létesítésekor az önkéntes területvédelmi tartalékos katona az MH 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred (a továbbiakban: MH 2. TVE) állományába kerül.

Ösztöndíjszerződés azzal az önkéntes tartalékossal köthető, aki vállalja:

 1. az ösztöndíj szerződésben meghatározott végzettség vagy szakképzettség megszerzését,
 2. tartalékos szolgálati viszony fenntartását legalább az ösztöndíjszerződésben meghatározott végzettség vagy szakképzettség megszerzését követően, az ösztöndíjjal támogatott tanulmányokkal megegyező ideig,
 3. önkéntes tartalékos szolgálati viszony fenntartását – a végzettség vagy szakképzettség megszerzésének hiányában is — az ösztöndíjjal támogatott időszakot követően, a tanulmányokkal megegyező ideig,
 4. az önkéntes területvédelmi tartalékos katona az alapfelkészítés teljesítését az ösztöndíjszerződés megkötésétől számított 12 hónapon belül,
 5. az önkéntes tartalékos beosztásra történő felkészítése céljából az önkéntes tartalékos tiszti vagy altiszti alaptanfolyam mindkét moduljának teljesítését, az ösztöndíjszerződésben meghatározott iskolai végzettség megszerzésének időpontjáig. Az önkéntes tartalékos tiszti vagy altiszti alaptanfolyam elvégzése előnyt jelent és beszámítandó a szerződéses állományba történő jelentkezéskor.

A tanulmányi támogatás mértéke, folyósítása:

Az ösztöndíj az ösztöndíjszerződésben meghatározott végzettség vagy szakképzettség megszerzéséig az önkéntes tartalékos szolgálati viszony fennállása alatt illeti meg a félévet vagy szemesztert sikeresen lezárt hallgatót.

Az ösztöndíj a tanítási vagy képzési évben – az adott félév vagy tanév teljes idejére, beleértve a tanítási szüneteket is – annak az önkéntes tartalékos ösztöndíjasnak folyósítható, aki az állományilletékes katonai szervezet részére 10 napon belül megküldi

 1. a félév megkezdését követően az oktatási intézmény által kiállított hivatalos igazolást az adott tanulmányi félévre vonatkozó iskolalátogatási vagy hallgatói jogviszony fennállásáról,
 2. a félév lezárását követően a félév vagy tanév sikeres lezárásáról szóló, az oktatási intézmény által kiállított hivatalos igazolást.

A tartalékos nem jogosult ösztöndíjra a tanulmányi halasztás időtartamára (5. melléklet), valamint a hallgatói, tanulói, illetve a tartalékos jogviszony megszüntetése vagy megszűnése esetén (4. melléklet).

Az ösztöndíjszerződés megkötésének napját magában foglaló félév vagy szemeszter kezdő napjától számított minden 6. hónapban utólag ösztöndíjra jogosult, melynek mértéke:

 1. az alapkiképzést még nem teljesítők esetében a honvédelmi illetményalap 90%-a (40140 Ft),
 2. az alapkiképzést teljesítők esetében a honvédelmi illetményalap 120%-a (53520 Ft),
 3. az önkéntes tartalékos tiszti, illetve altiszti alaptanfolyam 1. modulját sikeresen teljesítők esetében a honvédelmi illetményalap 150%-a (66900 Ft) és
 4. az önkéntes tartalékos tiszti, illetve altiszti alaptanfolyam 2. modulját sikeresen teljesítők esetében a honvédelmi illetményalap 180%-a (80280 Ft).

A honvédelmi illetményalap 2021 évben: 44.600 Ft. (Mértékét az aktuális költségvetési törvény határozza meg.)

Az ösztöndíjszerződés a megkötését követő 12 hónap elteltével hatályát veszti, ha a tartalékos az alapkiképzést nem teljesítette.

Az alapkiképzés során laktanyai elhelyezés, természetbeni étkezés és útiköltség térítés jár a tartalékos részére.

Megtérítési kötelezettségek illetve a megtérítési kötelezettség alóli mentességek:

 1. Az önkéntes tartalékost a részére kifizetett ösztöndíj teljes összegével megtérítési kötelezettség terheli, amennyiben önhibájából az ösztönszerződésben vállalt kötelezettségeit nem teljesíti.
 2. Az önkéntes tartalékost az ösztöndíjszerződés alapján a részére folyósított tanulmányi támogatásnak a még le nem szolgált időre eső időarányos összegét köteles visszafizetni, amennyiben az önkéntes tartalékos szolgálati viszonyát az ösztöndíjszerződésben vállalt idő előtt – a jogszabályban meghatározott okok miatt – megszünteti.
 3. Az önkéntes tartalékost megtérítési kötelezettség nem terheli, ha az MH-val létesített önkéntes tartalékos szolgálati viszonya önhibáján kívül szűnik meg, valamint ha az önkéntes tartalékos szolgálati viszonyát az MH-val történő szerződés vagy hivatásos szolgálati viszony létesítése céljából szünteti meg.

Egyéb rendelkezések

 1. A hallgató az 1. melléklet szerinti és az ösztöndíjszerződésben foglalt személyes adatainak – ideértve különösen a név, lakcím, bankszámlaszám, személyazonosító okmányok, állampolgárság – megváltozása esetén, a változás bekövetkezésétől számított 10 napon belül a 3. mellékletben foglalt módon bejelentési kötelezettséggel tartozik az állományilletékes katonai szervezet felé.
 2. A hallgató legfeljebb két szemeszter vagy félév halasztására irányuló szándékát az 5. melléklet szerint jelentheti be legfeljebb az arra okot adó körülmény bekövetkezésétől számított 10 napon belül az állományilletékes katonai szervezet parancsnokának, ideértve a tanulmányai folyamatosságát befolyásoló egyéb olyan tényt, amely mellett fenn kívánja tartani a hallgatói jogviszonyát. A hallgató bejelentésével egyúttal az ösztöndíjszerződés megszüntetése helyett annak módosítását kérelmezi az állományilletékes katonai szerve-zet parancsnokától. Különösen méltányolható körülmények:
  • az ösztöndíjszerződésben előírt határidőben nyelvvizsga hiányában nem szerezte meg az általa vállalt végzettséget vagy szakképzettséget, és annak egy éven belüli megszer-zésére a kérelemben foglalt nyilatkozattal kötelezettséget vállal,
  • szakmai ismeretei bővítése céljából legfeljebb két szemeszter vagy félév időtartamban külföldi tanulmányokat folytat, vagy
  • családi, szociális körülményeiben olyan változás állt be, amely miatt tanulmányait nem az előírt határidőben, hanem legfeljebb két félév vagy szemeszter halasztással tudja csak befejezni.
  Méltányolható körülmény hiányában a hallgató halasztás iránti kérelmét el kell utasítani, és az állományilletékes katonai szervezet parancsnokának az ösztöndíjszerződés meg-szűntetéséről kell intézkednie.
  Ha a hallgató halasztás iránti kérelmében foglalt indok megalapozott, az állományilleté-kes katonai szervezet parancsnoka a halasztást engedélyezi, és ezzel egyidejűleg az ösz-töndíjszerződést módosítani kell. A halasztott időszak nem számít be a kötelezően szol-gálati viszonyban töltendő időbe.
 3. Ha a hallgató a tanulmányok megszakítása, egyben az ösztöndíjszerződés megszüntetése mellett dönt, akkor azt 4. melléklet szerint jelentheti be.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság Békés Megyei Hadkiegészítő és Toborzó Iroda, illetve a MH TTP alárendeltségébe tartozó 101. Fekete Imre Területvédelmi Zászlóaljnál (Kiss Károly százados: 70/410-4800) kérhető.

A pályázó a pályázati felhívás elválaszthatatlan részét képező adatkezelési tájékoztató ismeretében beleegyezését adja a pályázat kiírójának az elbírálás céljából saját, személyes adatainak kezeléséhez.

A pályázat dokumentációja

1. sz. melléklet: Ösztöndíjpályázati adatlap

2. sz. melléklet: Ösztöndíjszerződés

3. sz. melléklet: Adatváltozás bejelentése

4. sz. melléklet: Tanulmányok megszakításának, ösztöndíjszerződés megszüntetésének bejelentése

5. sz. melléklet: Halasztás bejelentése, kérelem ösztöndíjszerződés módosítására

A pályázat dokumentumai letölthetők egyben. (Kattintson a megfelelő ikonra!)

Copyright: Kiss & Kiss (2017)